تبلیغات
تبلیغات ✕✔فریاد سکوت✔✕ - چرـآ

Menu

✕✔فریاد سکوت✔✕

Welcom

چرـآ
به جآـیِ آن کهـ
حال تمامـ شهر رـآ بپُرسـی ،
فکرـی بهـ حالِ
خُمار چَشمـ هایَت نمیکُنـی ... ؟

Tags:
شنبه 31 خرداد 1393•14:55•alone girl • Comment()